Regulamin z dnia 12.12.2018r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH SPORTFOOD.pl

 

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez SPORTFOOD z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, REGON: 360602243, NIP: 9511658952, zwanym dalej SPORTFOOD. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

1. Usługi - Przygotowanie i dostarczanie przez SPORTFOOD produktu

2. Klient - Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Produkt lub  produkty, które klient może zamówić jednorazowo lub na wybrany okres czasu:

        MAX PROTEIN - posiłek wysokobiałkowy
        GYM HERO - zbilansowany posiłek potreningowy
        FITNESS QUENN - posiłek potreningowy
        POSIŁEK WEGETARIAŃSKI
        JOGURT Z MUSEM BRZOSKWINIOWYM I CRUNCHY
        JOGURT Z MUSEM PORZECZKOWYM I CRUNCHY
        JOGURT Z MUSEM TRUSKAWKOWYM I CRUNCHY
        OWSIANKA Z BAKALIAMI
        100% SOK PIĘKNA SKÓRA
        100% SOK SZCZUPŁA TALIA
        100% SOK ŚWIĘTY SPOKÓJ
        100% SOK WIECZNA MŁODOŚ

2. Przykładowe produkty znajdują się na stronie internetowej www.sportfood.pl w zakładce "MENU

3. Produkty znajdujące się na stronie internetowej www.sportfood.pl są przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu

4. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości oraz wartości energetycznej posiłku wraz z warunkami przechowywania. Wszystkie produkty śniadaniowe posiadają etykietę z makroskładnikami i wartościami odżywczymi. Soki zamknięte w butelce również posiadają etykiety z makroskładnikami, alergenami i wartościami odżywczymi. Wszystkie produkty dostarczamy w specjalnych boxach

5. Ceny poszczególnych Produktów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są na stronie Zamów Online na stronie www.sportfood.pl

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA 

Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.sportfood.pl w panelu klienta ( po uprzedniej rejestracji w bazie klientów) dostępny przez 24h na dobę.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika, który złożył zamówienie, wiadomości e-mail od Sprzedawcy zawierającej podziękowanie oraz potwierdzenie otrzymania treści zamówienia.

Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 14.00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 14.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie do godz. 14:00, dwa dni poprzedzającego dostawę, potwierdzenia płatności na adres mailowy sportfood@sportfood.pl

Godzina 14:00 w wyżej wymienionym punkcie jest terminem niepodważalnym i nieprzekraczalnym.

W przypadku nieprzestrzegania pkt. 5 klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.

Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy produktów wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu

Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować SPORTFOOD o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. W takim przypadku SPORTFOOD nie będzie dostarczać produktów mogących zawierać wskazane składniki.

Przyjęcie i zrealizowanie zamówienia - także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności SPORTFOOD za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu SPORTFOOD o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach. 

Praca w okresie świątecznym. Zamówienia złożone do 21 grudnia do godziny 14, zostaną dostarczone 2 stycznia. Zamówienia złożone od 22 grudnia do 2 stycznia do godziny 14, zostaną dostarczone 4 stycznia. Za utrudnienia przepraszamy.

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie do godziny 14:00 na 2 dni robocze przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobówŁ

przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy oraz poinformować mailowo o tym sprzedawcę na adres sportfood@sportfood.pl

 za pośrednictwem udostępnionego przez SPORTFOOD na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line

2. Za dzień płatności uważany jest:

- w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie

- w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez SPORTFOOD potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej albo – jeśli SPORTFOOD Dietetyczny otrzyma takie potwierdzenie do godz. 14:00 w dwa dnia poprzedzające dostaw    

3. SPORTFOOD uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez SPORTFOOD za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty

(uznania rachunku bankowego SPORTFOOD ) kwotą należności.

§6 DOSTAWA

1. W przypadku weekendów produkty dostarczane są od razu na dwa dni, na sobotę i niedzielę. W sobotę i niedzielę dostawy nie są realizowane.

2. SPORTFOOD może planować dostawy w innym systemie, niż standardowo tj. codziennie z wyjątkiem niedziel, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej

3. Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasow

4. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.14:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

5. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy SPORTFOOD (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od SPORTFOOD wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

2.  Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 14: 00 na 2 dni robocze przed planowaną datą anulowania zamówienia.

3. O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować SPORTFOOD telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem.

4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.

5. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą SPORTFOOD) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.

6.  W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę.

7.  Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia.

§8 REKLAMACJE

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja") w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja" po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane

2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: sportfood@sportfood.p

3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji SPORTFOOD Dietetyczny poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

6. W razie stwierdzenia przez SPORTFOOD , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, SPORTFOOD poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie

7. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) SPORTFOOD , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, SPORTFOOD należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem SPORTFOOD.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego po adresem sportfoodsoki.pl / nuja.pl i stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

2. Administratorem danych osobowych Klientów jest SPORTFOOD z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, REGON: 360602243, NIP: 9511658952. Z administratorem można skontaktować się poprzez dane zamieszczone w zakładce „kontakt” w sklepie internetowym.

3. Klient korzystając z usług dostępnych na Sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Administrator danych stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną, a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. Dostęp do danych osobowych Klientów posiada Administrator danych na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. 

§10 ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Politykę prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych w celu prowadzenia konta Klienta w Sklepie internetowym, realizacji zamówień, marketing bezpośredni (za zgodą Klienta), udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy, realizację procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy, prowadzenia usługi newslettera, prowadzenia badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

2. Administrator danych oświadcza, iż podanie danych przez Klienta określonych w ust. 3 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usług. Klient ma prawo wglądu w swoje dane, możliwość ich modyfikacji oraz usunięcie. 

3. Administrator danych zbiera oraz przetwarza następujące dane Klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres zamieszkania, adres do doręczeń (dostawy), numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej (NIP). 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2015 Sportfood / Polityka prywatności
Realizacja: VertesDesign