Regulamin z dnia 1.1.2017r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH SPORTFOOD

 

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez SPORTFOOD z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, REGON: 360602243, NIP: 9511658952, zwanym dalej SPORTFOOD. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

1. Usługi - Przygotowanie i dostarczanie przez SPORTFOOD produktu

2. Klient - Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Produkt lub  produkty, które klient może zamówić jednorazowo lub na wybrany okres czasu:

        MAX PROTEIN - posiłek wysokobiałkowy
        GYM HERO - zbilansowany posiłek potreningowy
        FITNESS QUENN - posiłek potreningowy
        POSIŁEK WEGETARIAŃSKI
        JOGURT Z MUSEM BRZOSKWINIOWYM I CRUNCHY
        JOGURT Z MUSEM PORZECZKOWYM I CRUNCHY
        JOGURT Z MUSEM TRUSKAWKOWYM I CRUNCHY
        OWSIANKA Z BAKALIAMI
        100% SOK PIĘKNA SKÓRA
        100% SOK SZCZUPŁA TALIA
        100% SOK ŚWIĘTY SPOKÓJ
        100% SOK WIECZNA MŁODOŚ

2. Przykładowe produkty znajdują się na stronie internetowej www.sportfood.pl w zakładce "MENU

3. Produkty znajdujące się na stronie internetowej www.sportfood.pl są przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu

4. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości oraz wartości energetycznej posiłku wraz z warunkami przechowywania. Wszystkie produkty śniadaniowe posiadają etykietę z makroskładnikami i wartościami odżywczymi. Soki zamknięte w butelce również posiadają etykiety z makroskładnikami, alergenami i wartościami odżywczymi. Wszystkie produkty dostarczamy w specjalnych boxach

5. Ceny poszczególnych Produktów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są na stronie Zamów Online na stronie www.sportfood.pl

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA 

Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.sportfood.pl w panelu klienta ( po uprzedniej rejestracji w bazie klientów) dostępny przez 24h na dobę.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika, który złożył zamówienie, wiadomości e-mail od Sprzedawcy zawierającej podziękowanie oraz potwierdzenie otrzymania treści zamówienia.

Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 14.00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 14.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie do godz. 14:00, dwa dni poprzedzającego dostawę, potwierdzenia płatności na adres mailowy sportfood@sportfood.pl

Godzina 14:00 w wyżej wymienionym punkcie jest terminem niepodważalnym i nieprzekraczalnym.

W przypadku nieprzestrzegania pkt. 5 klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.

Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy produktów wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu

Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować SPORTFOOD o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. W takim przypadku SPORTFOOD nie będzie dostarczać produktów mogących zawierać wskazane składniki.

Przyjęcie i zrealizowanie zamówienia - także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności SPORTFOOD za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu SPORTFOOD o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach. 

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie do godziny 14:00 na 2 dni robocze przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobówŁ

przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy oraz poinformować mailowo o tym sprzedawcę na adres sportfood@sportfood.pl

 za pośrednictwem udostępnionego przez SPORTFOOD na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line

2. Za dzień płatności uważany jest:

- w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie

- w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez SPORTFOOD potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej albo – jeśli SPORTFOOD Dietetyczny otrzyma takie potwierdzenie do godz. 14:00 w dwa dnia poprzedzające dostaw    

3. SPORTFOOD uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez SPORTFOOD za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty

(uznania rachunku bankowego SPORTFOOD ) kwotą należności.

§6 DOSTAWA

1. W przypadku weekendów produkty dostarczane są od razu na dwa dni, na sobotę i niedzielę. W sobotę i niedzielę dostawy nie są realizowane.

2. SPORTFOOD może planować dostawy w innym systemie, niż standardowo tj. codziennie z wyjątkiem niedziel, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej

3. Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasow

4. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.14:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

5. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy SPORTFOOD (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od SPORTFOOD wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

2.  Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 14: 00 na 2 dni robocze przed planowaną datą anulowania zamówienia.

3. O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować SPORTFOOD telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem.

4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.

5. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą SPORTFOOD) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.

6.  W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę.

7.  Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia.

§8 REKLAMACJE

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja") w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja" po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane

2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: sportfood@sportfood.p

3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji SPORTFOOD Dietetyczny poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

6. W razie stwierdzenia przez SPORTFOOD , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, SPORTFOOD poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie

7. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) SPORTFOOD , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, SPORTFOOD należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem SPORTFOOD.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Paweł Bachanek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SPORTFOOD przy PL. Bankowy 2 w Warszawie 00-095, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod NIP 9511658952, REGON 360602243. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez zalogowanie do panelu klienta bądź kontaktując się z konsultantem SPORTFOOD. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2015 Sportfood / Polityka prywatności
Realizacja: VertesDesign